PH 諸井純二:NAIL VENUS

2013/01/08

NAIL VENUS WINTERのファッション企画です。
ph.諸井純二
hm.青山理恵